Vedtægter

Humlebækgårds Youngters Ponyklub. Kalundborg Kommune.

§1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Humlebækgårds Youngsters Ponyklub. Klubbens forkortelse er HYP. Klubbens Hjemsted Kallerup bakkevej 1, 4400 er Kalundborg Kommune. Klubbens stiftelsesdato er den. 12.november. 2017.

§2 Klubbens formål: Hovedformålet er at fremme forståelsen og omgang med heste og ponyer.

a. At forestå aktiviteter til gennemførelse af hovedformålet.

b. At medvirke til at sikre indendørs og udendørs faciliteter til gennemførelse af aktiviteterne.

§3 Klubbens medlemskab: Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4 Klubbens medlemmer: I klubben kan optages aktive og passive medlemmer.

a. Som aktivt medlem af klubben kan optages ryttere med aktivitet på Humlebækgårds Youngsters Ponyklub.

b. Som passivt medlem af klubben kan optages enhver med interesse for Humlebækgårds Youngsters Ponyklub, dog uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

c. Fastansatte undervisere skal være medlem af klubben. Medlemskab af klubben opnås fra den dato indmeldelsesblanketten samt betaling af årets medlemskab er modtaget af bestyrelsen. Indmeldelse og betaling af kontingent skal være bestyrelsen i hænde inden medlemmet kan deltage i stævner/arrangementer i/for klubben.

§4a Ridesikkerhed: Al ridning på hest eller pony på Humlebækgård Rytteruddannelse faciliteter og dermed klubbens område skal foregå med godkendt ride hjelm samt med sikkerhedsvest indtil rytteren bliver 18 år.

§5 Kontingent: Klubbens medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og forfaldent til betaling den 1. januar.

§6 Udmeldelse: Udmeldelse af klubben kan ske ved skriftlig henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdato ophører medlemmets rettigheder og vedkommende kan kun optages på ny ved betaling af restancen. En udmeldelse vil dog ikke medføre tilbagebetaling af allerede indbetalt eller opkrævet kontingent.

§6a Karantæne/udelukkelse: Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§6b: I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§6c: I det af 6b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§7 Ledelse: Klubbens ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af mindst 5 og dog højest 7 medlemmer.

a. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år, og enhver pårørende/værge (over 18 år) til rideklubbens medlemmer, dog skal mindst et medlem være bosiddende i Kalundborg kommune.

b. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

c. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der i:

  • Ulige år vælges: formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem.
  • Lige år vælges: Næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

d. I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

e. Suppleanter kan inddrages i bestyrelsesarbejdet og deltage i bestyrelsesmøder.

§7a Bestyrelsesmøder:

a. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

b. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt.

c. Bestyrelsen bestemmer selv sin dagsorden for sine møder.

d. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.

e. For at gyldige bestyrelsesbeslutninger kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

f. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

g. Beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af de til mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§7b Prokura: Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

a. Klubbens likvide midler indsættes på en bank -eller girokonto.

b. Prokura til denne konto tildeles kassereren og formanden.

§8 Regnskab:

a. Klubbens regnskab er kalenderåret.

b. Den ansvarlige for regnskabet er kassereren.

c. Kassereren udfærdiger årsregnskabet, der i revideret stand forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

d. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.

§8a Revision: På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant til at forestå revision af klubbens regnskaber. Valg til disse poster skal være et medlem på over 18 år.

§9 Generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

a. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden d. 1. april.

b. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før afholdelse, så de kan nå at være med på dagsordenen, som offentliggøres 3 uger før generalforsamlingen.

c. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel og skal bekendtgøre tid og sted for afholdelsen tillige med dagsorden.

d. For den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formanden aflægger beretning

4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Evt.

§10 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 1 måned efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§11 Stemmeret:

a. På enhver generalforsamling har medlemmer der er fyldt 15 år stemmeret. For medlemmer under 15 år, har forældrepar 1 stemme, uanset antal aktive børn.

b. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.

c. Alle afgørelser afgøres ved simpelt flertal, jfr. dog §14 og §15.

d. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning medmindre et af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

§12 Tegningsregler og Hæftelse:

a. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

b. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i HYP. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§13 Vedtægtsændringer: Til forandring af de bestående vedtægter kræves en majoritet på 90% af de afgivne stemmer af de til mødet fremmødte medlemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§14 Klubbens opløsning:

a. Klubben kan kun opløses, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdt møder, hvoraf det ene skal være en ekstraordinærgeneralforsamling, der er indkaldt med dette for øje.

b. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves at opløsning på begge møder vedtages med minimum 2/3 af såvel de stemmeberettigede som af de afgivne stemmer.

c. Ved klubbens opløsning sælges alle klubbens materialer. Dens midler Går til Hestens Værn.